О компании авиа перевозки Херсон Николаев Одесса Борисполь /

Про компанію авіа перевезення Херсон Миколаїв Одеса Бориспіль

Компания “БРОК ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК” является оператором полного спектра услуг в сфере таможенно-брокерских услуг и международной логистики, в том числе авиа перевозки, авиаперевозки грузов, авиагрузоперевозки, авиа чартер, в целом грузовые авиа перевозки самолетом в Херсоне, Николаеве, Одессе, Борисполе. В основу своей деятельности нашей командой заложен фундамент многолетнего опыта и стремительное развитие.
Наша цель гарантировать для Вашего бизнеса профессиональный подход, стабильность авиагрузоперевозки цены и качество предоставляемых услуг таможенного брокера.

Компанія “BROK GLOBAL LOGISTIC” є оператором повного спектру послуг у сфері митно-брокерських послуг та міжнародної логістики, у тому числі авіа перевезення, авіаперевезення вантажів, авіавантажоперевезення, авіа чартер, в цілому вантажні авіа перевезення літаком у Херсоні, Миколаєві, Одесі, Борисполі. В основу своєї діяльності нашою командою закладено фундамент багаторічного досвіду та стрімкий розвиток.
Наша мета гарантувати для Вашого бізнесу професійний підхід, стабільність авіаперевезення ціни та якість послуг митного брокера.

Авиа грузоперевозки с “Брок Глобал Логистик” – минимальные сроки и полное сопровождение

 Авіа перевезення вантажів з “BROK GLOBAL LOGISTIC” – мінімальні терміни та повний супровід

Международные авиаперевозки грузов – это самый быстрый и надежный и безопасный способ доставки. Специалисты БРОГЛ помогут организовать единичный авиа чартер или регулярные чартерные авиаперевозки.

 

 

 

 

 

Міжнародні авіаперевезення вантажів – це найшвидший і найнадійніший та найбезпечніший спосіб доставки. Спеціалісти BROGL допоможуть організувати одиничний авіа чартер або регулярні чартерні авіаперевезення.

 

 

 

 

 

Авиа доставка карго, авиа перевозка грузов по миру сводит к минимуму любые внешние факторы. Авиадоставка гарантирует сохранность содержимого, а так же доставка грузов самолетом обеспечивает оперативность выполнения заказа. Чартер авиа – международные авиаперевозки, самолет, который без перезагрузок и задержек доставит груз в любую точку мира. Авиачартер – это настоящий бизнес-класс для ваших товаров в карго авиаперевозки.

Грузовые авиа перевозки компания БРОГЛ проводит через МА «Борисполь», МА «Одесса», МА «Херсон», МА «Николаев». При авиаперевозки из Украины это позволяет непосредственно по месту контролировать все процессы от момента приезда груза (товара) в аэропорт до момента отправки рейса, а также оперативно решать все вопросы с авиакомпаниями. “Брок Глобал Логистик” предоставляет сервис грузоперевозки авиа в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты): перевалка, хранение на складах партнера – Логистический хаб.

Авіа доставка карго, авіа перевезення вантажів по світу зводить до мінімуму будь-які зовнішні фактори. Авіадоставка гарантує збереження вмісту, а також доставка вантажів літаком забезпечує оперативність виконання замовлення. Чартер авіа – міжнародні авіаперевезення, літак, який без перезавантажень та затримок доставить вантаж до будь-якої точки світу. Авіачартер – це справжній бізнес-клас для ваших товарів у авіаперевезення.

Вантажні авіа перевезення компанія БРОГЛ проводить через МА “Бориспіль”, МА “Одеса”, МА “Херсон”, МА “Миколаїв”. При авіаперевезенні з України це дозволяє безпосередньо за місцем контролювати всі процеси від моменту приїзду вантажу (товару) до аеропорту до моменту відправлення рейсу, а також оперативно вирішувати всі питання з авіакомпаніями. “Brok Global Logistic” надає сервіс вантажоперевезення авіа в Дуба у Дубай (Об’єднані Арабські Емірати): перевалка, зберігання на складах партнера – Логістичний хаб.

BROK GLOBAL LOGISTIC

Наши постоянные партнеры – это ведущие мировые компании авиаперевозок, заслужившие признание миллионов клиентов в грузоперевозки самолетом.
 
Наші постійні партнери – це провідні світові компанії авіаперевезень, що заслужили визнання мільйонів клієнтів у вантажоперевезенні літаком.

Стоимость авиаперевозки грузов. На стоимость авиаперевозки груза влияет точность поданой информации.  Расчитать стоимость перевозки 1 кг груза самолетом можно при наличии информации:

1. Вид груза, название;
Точное описание груза. По наличию код УКТ ВЭД.
2. Город, место отгрузки товара;
Описание.

3. Планируемая дата отгрузки;
Описание.

4. Страна, место конечной доставки груза;
Описание.

5. Количество – мест, Вес груза – брутто, кг;
Описание – одно место/параметры палет/коробов согласно упаковочного листа.
6. Размер, длина*ширина*высота, см;
Описание – одно место/параметры палет/коробов согласно упаковочного листа.

7. Материал упаковки;
Описание.

Вартість авіаперевезення вантажів. На вартість авіаперевезення вантажу впливає точність поданої інформації. Розрахувати вартість перевезення 1 кг вантажу літаком можна за наявності інформації:

1. Вид вантажу, назва;
Точний опис вантажу. За наявності коду УКТ ЗЕД.
2. Місто, місце відвантаження товару;
Опис.

3. Запланована дата відвантаження;
Опис.

4. Країна, місце кінцевої доставки вантажу;
Опис.

5. Кількість – місць, Вага вантажу – брутто, кг;
Опис – одне місце/параметри палет/коробів згідно з пакувальним листом.
6. Розмір, довжина * ширина * висота, см;
Опис – одне місце/параметри палет/коробів згідно з пакувальним листом.

7. Матеріал упаковки;
Опис.

Международные авиагрузоперевозки самолетами имеют ряд важных преимуществ:

Міжнародні авіавантажоперевезення літаками мають низку важливих переваг:

– Высокая скорость доставки / Висока швидкість доставки;
– Максимальное соблюдение сроков / Максимальне дотримання термінів;
– Минимизация любых внешних факторов и рисков / Мінімізація будь-яких зовнішніх факторів та ризиків;
– Максимальная сохранность груза / Максимальна безпека вантажу;
– Возможность перевозки особо ценных грузов / Можливість перевезення особливо цінних вантажів;
– Возможность транспортировки крупногабаритных грузов / Можливість транспортування великогабаритних вантажів;
– Идеальное решения для фарминдустрии и продуктов питания, скоропорта / Ідеальне рішення для фарміндустрії та продуктів харчування, скоропорту.

Компания Брок Глобал Логистик организовывает грузовые авиаперевозки самолетами по всему миру. Ответственная политика компании: обеспечить соблюдение сроков перевозки авиа, гарантия сохранности груза – доставка авиатранспортом, индивидуальный подход к каждому клиенту авиаперевозки карго.

Компанія Brok Global Logistic організовує вантажні авіаперевезення літаками у всьому світі. Відповідальна політика компанії: забезпечити дотримання термінів перевезення авіа, гарантія безпеки вантажу – доставка авіатранспортом, індивідуальний підхід до кожного клієнта авіаперевезення cargo.

Выгода сотрудничества с нашей компанией БРОГЛ международные авиа перевозки / Вигода співпраці з нашою компанією BROGL міжнародні авіа перевезення 

– Наличие длительного и успешного сотрудничества с мировыми авиакомпаниями / Наявність тривалої та успішної співпраці зі світовими авіакомпаніями;

– Наличие свободного места, фиксированные расценки и высокий уровень обслуживания для вашего груза / Наявність вільного місця, фіксовані розцінки та високий рівень обслуговування для вашого вантажу;

– Доставка грузов авиа больших объемов / Доставка вантажів авіа великих обсягів;

– Чартерная доставка Air Charter Service. Услуги Авиачартера – один самолет, одна компания, четкое расписание / Чартерна доставка. Послуги Авіачартера – один літак, одна компанія, чіткий розклад;

– Возможность предоставления услуг перевозка грузов авиа по схеме «от двери до двери» / Можливість надання послуг перевезення вантажів авіа за схемою “door to door”;
– Таможенно-брокерское сопровождение, авиаперевозки грузовые оформление / Митно-брокерський супровід, авіаперевезення вантажні оформлення;
– Перевозки, доставка грузов авиа специальных / Перевезення, доставка вантажів авіа спеціальних;
– Регулярность, авиаперевозки международные рейсы, отправки / Регулярність, авіаперевезення міжнародні рейси, відправки;
– Поиск альтернативных решений по составлению маршрутов в период, когда ограничена международная авиаперевозка грузов / Пошук альтернативних рішень щодо складання маршрутів у період, коли обмежено міжнародне авіаперевезення вантажів;
– Грузовая авиаперевозка, широкая сеть по всему миру / Вантажне авіаперевезення, широка мережа у всьому світі;
– Возможность разработки индивидуальных решений, когда доставка самолетом / Можливість розробки індивідуальних рішень, коли доставка літаком.

При авиадоставке груза самолетом из Украины, дополнительно БРОГЛ: помогает в подготовке документов необходимых для отправки груза, предоставляет услуги экспедирование, хранение груза на складах международный аэропорт “Борисполь” международный аэропорт “Одесса” международный аэропорт “Херсон”, сервис упаковка и дальнейшая отправка с гарантией сохранности.

При авіадоставці вантажу літаком з України, додатково BROGL: допомагає у підготовці документів необхідних для відправки вантажу, надає послуги експедирування, зберігання вантажу на складах МА “Бориспіль” МА “Одеса” МА “Херсон”, сервіс упаковка та подальше відправлення з гарантією безпеки.

Авиа перевозка грузов, авиадоставка грузов / Авіа перевезення вантажів, авіадоставка вантажів

Основные международные направления / Основні міжнародні напрямки

Авиагрузоперевозки международные в крупнейшие аэропорты мира / Авіаперевезення міжнародні в найбільші аеропорти світу
Atlanta Hartsfield Int`l США, Beijing Capital Китай, Dubai International ОАЭ, Tokyo Haneda International Япония, Los Angeles International США, Chicago O’Hare International США, London Heathrow Великобритания, Hong Kong International Гонконг, Shanghai Pudong International Китай, Paris Charles de Gaulle Франция, Amsterdam Schiphol Нидерланды, Dallas/Fort Worth International США, Guangzhou Baiyun International Китай, Frankfurt International Германия, Istanbul Ataturk International Турция, Delhi Indira Gandhi International Индия, Jakarta Soekarno Hatta International Индонезия, Singapore Changi Сингапур, Seoul Incheon International Южная Корея, Denver International США, New York JFK США, Bangkok Suvernabhumi Тайланд, Kuala Lumpur International Малайзия, San Francisco International США, Madrid Barajas Испания, Chengdu Shuangliu International Китай, Las Vegas McCarran International США, Barcelona El Prat Испания, Mumbai International Индия, Toronto Pearson International Канада, Seattle Tacoma International США, Charlotte Douglas США, Shenzhen Baoan International Китай, London Gatwick Великобритания, Taipei Taoyuan International Тайвань, Mexico City Benito Juarez International Мексика, Kunming Changshui International Китай, Orlando International США, Munich International Германия, Miami International США, Phoenix Sky Harbor США, Newark Liberty International США, Sydney Kingsford Smith International Австралия, Manila Ninoy Aquino International Филиппины, Shanghai Hongqiao International Китай, Xian Xianyang International Китай, Rome Fiumicino Италия, Houston George Bush США, Tokyo Narita International Япония, Chongqing Jiangbei International Китай, Boston Logan International США, Minneapolis/St. Paul International США, Sao Paulo Guarulhos International Бразилия, Bangkok Don Mueang International Тайланд, Melbourne Tullamarine Австралия, Hangzhou Xiaoshan International Китай, Doha International Катар, Detroit Wayne County США, Jeddah King Abdulaziz International Саудовская Аравия, Fort Lauderdale Hollywood International США, Paris Orly Франция, Istanbul Sabiha Gokcen International Турция, Bogota El Dorado International Колумбия, Jeju International Южная Корея, Dublin International Ирландия, Philadelphia International США, New York LaGuardia США, Zurich Zurich Швейцария, Copenhagen Kastrup Дания, Osaka Kansai International Япония, Palma de Mallorca Palma de Mallorca Испания, Manchester International Великобритания, Oslo Gardermoen Норвегия, Lisbon Lisbon Португалия, Stockholm Arlanda Швеция, Baltimore Washungton International США, Antalya International Турция, London Stansted Великобритания, Nanjing Lukou International Китай, Seoul Gimpo International Южная Корея, Bengaluru Kempegowda International Индия, Riyadh King Khalid International Саудовская Аравия, Brussels National Бельгия, Dusseldorf International Германия, Xiamen Gaoqi International Китай, Vienna Vienna Австрия, Zhengzhou Xinzheng International Китай, Salt Lake City International США, Vancouver International Канада, Washington Reagan National США, Changsha Huanghua International Китай, Abu Dhabi International ОАЭ, Okinawa Naha Япония, Qingdao Liuting International Китай, Brisbane Brisbane Австралия, Wuhan Tianhe International Китай, Cancun International Мексика, Washington Dulles International США.

Составляем наиболее выгодные пути и предлагаем оптимальные тарифы логистических услуг для своевременной транспортировки грузов. 
Складаємо найбільш вигідні шляхи і пропонуємо оптимальні тарифи логістичних послуг для своєчасного транспортування вантажів. 

Расчет таможенных платежей, необходимых для оплаты;
Розрахунок митних платежів, необхідних для сплати;

Таможенное оформление, таможенный брокер, таможенная декларация;
Митне оформлення, митний брокер, митна декларація;

Полное сопровождение от момента готовности груза к отгрузке/загрузке до выпуска в свободное обращение.
Повне супроводження від моменту готовності вантажу до відвантаження/завантаження до випуску у вільний обіг.

Международный аэропорт «Херсон»

Международный аэропорт города Херсон на юге Украины
Международное название: Kherson Airport
Год открытия аэропорта в Херсоне: 1946
Код ИАТА: KHE
Адрес: Украина, 73000, г. Херсон, посёлке Чернобаевка, Аэропорт ГА

Международный аэропорт «Николаев»

Международный аэропорт города Николаев на юге Украины
Международное название: Nikolaev Airport
Построен аэропорт в Николаеве: 1944
Код ИАТА: NLV
Адрес: Украина, 54025, Николаевская обл., село Баловное, Киевское шоссе, 9

Международный аэропорт «Одесса»

Международный аэропорт города Одесса на юге Украины
Международное название: Odessa Airport
История аэропорта в Одессе началась в 1924
Код ИАТА: ODS
Адрес: Украина, 65054, г. Одесса, ул. Центральный аэропорт, 2

Международный аэропорт «Борисполь»

Международный аэропорт города Киев в центре Украины
Международное название: Kiev Boryspil Airport
История: в 1959 году был принят первый рейс
Код ИАТА: KBP
Адрес: Украина, 08307, Киевская обл., г. Борисполь-7

Информация: Авиаперевозки грузов, авиа перевозки, авиагрузоперевозки цены, авиа чартер, чартерные рейсы

Інформація: Авіаперевезення вантажів, авіа перевезення, авіаперевезення ціни, авіа чартер, чартерні рейси

Партнеры / Партнери: