О компании / Про компанію

Компания “BROK GLOBAL LOGISTIC” является оператором полного спектра услуг в сфере международной логистики и таможенно-брокерских услуг. В основу своей деятельности нашей командой заложен фундамент многолетнего опыта и стремительное развитие.
Наша цель гарантировать для Вашего бизнеса профессиональный подход, стабильность и качество предоставляемых услуг.

Компанія “BROK GLOBAL LOGISTIC” є оператором повного спектру послуг в сфері міжнародної логістики та митно-брокерських послуг. В основу своєї діяльності нашою командою закладений фундамент багаторічного досвіду і стрімкий розвиток.
Наша мета гарантувати для Вашого бізнесу професійний підхід, стабільність і якість послуг, що надаються.

Основные принципы деятельности “BROK GLOBAL LOGISTIC”
Основні принципи діяльності “BROK GLOBAL LOGISTIC”

Учесть потребности каждого Клиента
Врахувати потреби кожного Клієнта

Мы всегда открыты и готовы услышать Ваши пожелания. Предпочитаем индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации.

Ми завжди відкриті і готові почути Ваші побажання. Використовуємо індивідуальний підхід до кожної конкретної ситуації.

Минимизация затрат Вашего времени
Мінімізація витрат Вашого часу

Мы ценим время, поэтому нацелены на то, чтоб избежать всевозможных задержек и простоев. Ваши договорные обязательства будут выполнены вовремя.

Ми цінуємо час, тому націлені на те, щоб уникнути всіляких затримок і простоїв. Ваші договірні зобов’язання будуть виконані вчасно.

Работа исключительно в рамках закона
Робота виключно в рамках закону

Учитывая специфические сферы деятельности компании, важным для нас является обезопасить себя и своих Клиентов от нежелательных последствий.

З огляду на специфічні сфери діяльності компанії, важливим для нас є убезпечити себе і своїх Клієнтів від небажаних наслідків.

Профессионализм. Качество. Опыт.
Професіоналізм. Якість. Досвід.

Мы заинтересованы в построении долгосрочных и взаимовыгодных отношений, поэтому ответственно относимся к своей работе.

Ми зацікавлені в побудові довгострокових і взаємовигідних відносин, тому відповідально ставимося до своєї роботи.

BROK GLOBAL LOGISTIC

поможет организовать Вашу внешнеэкономическую деятельность
допоможе організувати Вашу зовнішньоєкономічну діяльність

1. Консультации по таможенному законодательству;
Консультації стосовно митного законодавства;

2. Готовы взять на себя взаимодействие со всеми органами для получения разрешительной документации для ввоза/вывоза товаров (сертификаты происхождения общей формы, формы СТ-1, международные фитосанитарные сертификаты, сертификаты здоровья, ветеринарные сертификаты, санитарные заключения и др.). У Вас появится возможность сэкономить свое время и отойти от коммуникации со всеми инстанциями;
Готові взяти на себе взаємодію з усіма органами для отримання дозвільної документації для ввезення/вивезення товарів (сертифікати походження загальної форми, форми СТ-1, міжнародні фітосанітарні сертифікати, сертифікати здоров’я, ветеринарні сертифікати, санітарні висновки та ін.). У Вас з’явиться можливість заощадити свій час і відійти від комунікації з усіма інстанціями;

3. Помощь в толковании и подборе условий поставки согласно INCOTERMS;
Допомога в тлумаченні і підборі умов поставки згідно INCOTERMS;

4. Если это необходимо, поможем в поиске фирмы для импорта/экспорта (покупки/продажи) объемов Вашего товара;
Якщо це необхідно, допоможемо в пошуку фірми для імпорту/експорту (покупки/продажу) обсягів Вашого товару;

5. Помощь в составлении всей необходимой документации (контракты, счета (инвойсы), упаковочные листы, транспортные накладные (CMR, коносаменты, авиа накладные, ТТН)), заполнение TIR и т.д.);
Допомога в складанні всієї необхідної документації (контракти, рахунки (інвойси), пакувальні листи, транспортні накладні (CMR, коносаменти, авіа накладні, ТТН)), заповнення TIR і т.д.);

6. Аккредитация фирм на таможне и регистрация в прочих инстанциях для получения разрешительной документации и сертификатов;
Акредитація фірм на митниці та реєстрація в інших інстанціях для отримання дозвільної документації і сертифікатів;

7. Подбор кода товара согласно УКТВЭД;
Підбір коду товару згідно з УКТЗЕД;

8. Составляем наиболее выгодные пути и предлагаем оптимальные тарифы логистических услуг для своевременной транспортировки грузов. Мы предлагаем все виды транспорта (автотранспорт, морские перевозки в контейнерах, авиа и ж/д перевозки);
Складаємо найбільш вигідні шляхи і пропонуємо оптимальні тарифи логістичних послуг для своєчасного транспортування вантажів. Ми пропонуємо всі види транспорту (автотранспорт, морські перевезення в контейнерах, авіа та ж/д перевезення);

9. Просчет таможенных платежей, необходимых для уплаты налогов;
Прорахунок митних платежів, необхідних для сплати податків;

10. Таможенное оформление – полностью наша забота;
Митне оформлення – повністю наша турбота;

11. Полное сопровождение Ваших сделок от момента готовности груза к отгрузке/загрузке до выпуска в свободное обращение.
Повне супроводження Ваших угод від моменту готовності вантажу до відвантаження/завантаження до випуску у вільний обіг.

“BROK GLOBAL LOGISTIC” – верный выбор, если:

“BROK GLOBAL LOGISTIC” – вірний вибір, якщо:

Нужна опытная компания. Полностью изучили специфику сферы своей деятельности – для нас не бывает вопроса, который нельзя решить.

Потрібна досвідчена компанія. Повністю вивчили специфіку сфери своєї діяльності – для нас не буває питання, яке не можна вирішити.

Нужна компания, которая будет внимательна к Вашим расходам. Всегда предоставляем оптимальные предложения, заранее просчитываем затраты.

Потрібна компанія, яка буде уважна до Ваших витрат. Завжди надаємо оптимальні пропозиції, заздалегідь прораховуємо витрати.

Нужны гарантии. Осуществляем свою деятельность на основании разрешения на таможенно-брокерскую деятельность. Заключаем долгосрочные договора с партнерами для транспортировки Ваших грузов.

Потрібні гарантії. Здійснюємо свою діяльність на підставі дозволу на митно-брокерську діяльність. Укладаємо довгострокові договори з партнерами для транспортування Ваших вантажів.

Нужна надежная компания. Всегда контролируем весь процесс, не упускаем деталей.

Потрібна надійна компанія. Завжди контролюємо весь процес, беремо до уваги деталі.

Вы – фермер или же собственник объемов с/г продукции и готовы выйти на международный рынок;

Ви – фермер або ж власник обсягів с/г продукції і готові вийти на міжнародний ринок;

Необходим полный комплект документов. Оформляем полный пакет документов на свои услуги (договора, счета, акты, справки и т.д.). Предоставляем разные условия для сотрудничества с нами (с НДС, без НДС).

Необхідний повний комплект документів. Оформляємо повний пакет документів на свої послуги (договори, рахунки, акти, довідки і т.д.). Надаємо різні умови для співпраці з нами (з ПДВ, без ПДВ).

Нужны нестандартные решения. Действуем не по шаблонам, а в индивидуальном порядке.

Потрібні нестандартні рішення. Діємо не по шаблонах, а в індивідуальному порядку.

Партнеры / Партнери: